Kenneth Lai (13).png
IMG_6342.jpg
IMG_6342.jpg
IMG_6342.jpg
  • 依家打新冠病毒疫苗係唔係最好?

 

  • 喺唔喺所有人都打得? 

 

  • 新冠病毒疫苗有冇副作用架?

IMG_6342 2.jpg
IMG_6342 2.jpg

新冠病毒疫苗打唔打好?

曾祈殷醫生 (Dr. Tsang)

(感染及傳染病專科醫生)

 

​聯絡我們

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座21樓2108室

Suite 2108, Tower 2, China Hong Kong City

Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Email: steven@stevenyeung.com

Tel: +852 6100 4308

  • 1200px-Telegram_2019_Logo.svg
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by stevenyeung.com