Kenneth Lai (5).png

教你背痛分類法,

簡單自我處理!👌🏻

 

居家旅行,必備良方👍🏻

適合:

曾經有背痛,

依家有背痛,

將來有背痛的人士😆

 

🤔MRI,電腦掃描,

已足以找出痛楚根源?

 

🤨有痛應該停止運動,

尤其負重訓練?

 

😉有痛係咪即係仲有傷?

 

【背痛與牠們的産地🧟‍♂️

Mr Cliff Tsang

​聯絡我們

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座21樓2108室

Suite 2108, Tower 2, China Hong Kong City

Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Email: steven@stevenyeung.com

Tel: +852 6100 4308

  • 1200px-Telegram_2019_Logo.svg
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by stevenyeung.com